Education

Kurser UX-designer

UX-Design, Nackademin YH

Affärsmannaskap och kommunikation i webbranschen

Yh-poäng: 15

Målet är att utveckla din karriär och kommunikationskunskap, färdighet i nätverkande och affärsmässighet. Du skall efter kursen kunna föra dig och ditt företag korrekt både i språk och form i affärskommunikation mot kund. Du skall kunna formulera dig, kommunicera och behärska tekniska hjälpmedel för att genomföra affärsmässiga presentationer. Du ska också få en god förståelse för de ekonomiska aspekterna av din yrkesroll samt orienterade kunskap i företagande.

Innehåll:

• Kommunikation – utåt, inåt och mellan yrkesroller

• Presentationsteknik

• Nätverkande

• Affärsmässighet och företagande

Agil projektledning

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att utveckla färdigheter i agil projektledning och ge kompetens att självständigt kunna leda och driva projekt utifrån agil metodik. Kursen ska ge kunskaper om förberedandet, genomförandet och att lämna över och avsluta ett projekt. Kursen blandar teori med praktik och genom fallstudier får du de erfarenheter som behövs för att implementera projektledningsprocesser, utveckla ledaregenskaper och hantera verkliga fall.

Efter genomgången kurs ska du:

• kunna planera och organisera och leda projekt inom ramen för ett agilt projekt (UX)

• ha praktisk och självständig förståelse för projektledning som arbetsform

• yrkesmässig kunskap om agila metoder, roller, planering och utförande

• kunna känna till och använda projektstyrningsmetoderna Scrum, Lean och Kanban

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Kursen innebär en sammanfattning av två års studier. Du ska genomföra ett projekt med sådan inriktning att de färdigheter och kunskaper som förvärvats under studietiden examineras. Kursen ska ge djupare kunskap och färdighet inom UX-området. Du ska i samarbete med ett LIA-företag genomföra ett UX-projekt som ska inkludera samtliga moment från inledande kunddialog till genomförande och dokumentation. Arbetet ska dokumenteras i en rapport som redovisas efter avslutad kurs.

Gränssnittsdesign inom UX

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge kunskap och praktiska färdigheter i att arbeta med de metoder och digital verktyg som används vid utveckling av gränssnitt. Datorbaserade systemutvecklingsverktyg kommer också att användas för att ta fram grafiska kompositioner. I kursen ingår praktiska användning av centrala principer för design som skärmdisposition, navigering, kontroll/återkoppling, inmatning, läsning, användning färg, form och komponenter samt estetiskt utseende.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

• Utföra den iterativa designprocessen, från kravställning, till utveckling och test

• Förstå de olika avvägningar och faktorer som påverkar gränssnitt och designprocessen

• Behärska principer och logik för som möjliggör en effektiv utvecklingsmetodik

• Avvända grafiska standardkomponenter som färger, form, ikoner samt fönster, menyer och styrhjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.

• Designa och organisera gränssnitt för intuitiv användarförståelse och hög användbarhet.

Informationsarkitektur

Yh-poäng: 25

Kursen ska ge kunskap om begrepp, koncept och metoder inom användbarhet, med särskild fokus på informationsarkitektur för webbaserade system. Kursen syftar också till att du ska utveckla en kompetens kring tekniska och användarmässiga aspekter av informationssystem som att definiera mål, användares intressen och behov, planera layout och navigationssystem, planera för ett söksystem, strukturera webbplatsens information samt testa användbarheten.

Introduktion till UX-produktion

Yh-poäng: 15

Kursen ger en introduktion till UX-design/processer och användbarhet. Inom ramen för kursen ska du få kunskap om begrepp och koncept i UX-branschen. Detta inkluderar webbstandarder, grundläggande HCI/MDI, människa – dator – interaktion, användarundersökningar, personas, sketching, innehållsstrategi, informationsarkitektur, dokumentation och designmönster.

LeanUX

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge kunskap och färdighet i att verka i UX-projekt som bedrivs enligt Lean-principerna. Du ska känna till ramverket LeanUX och de särskiljande aspekter som att bedriva arbetet genom nära samarbeten med resten av utvecklings-teamet, att alltid fokusera på användarna och att skapa många och snabba alternativ och hypoteser.

Efter genomgången kurs ska du:

• känna till principer och praxis inom LeanUX.

• Kunna identifiera antaganden om användarna och deras behov

• Kunna fastställa begräsningar, målsättningar och tänkbara metoder till att uppnå dessa mål

• Kunna förvandla antaganden till mät- och testbara hypoteser

• Kunna skapa och utföra experiment för att testa hypoteser

• Förstå hur minimalt genomförbara produkter (MVP) fungera tillsammans med experiment

LIA 1

Yh-poäng: 45

Den första praktikperioden hos företag, organisation eller myndighet med avdelning för UX-design, eller webbyrå, kommunikationsbyrå. Kursen ska dels fungera orienterade avseende olika arbetsuppgifter och delmoment inom relevanta yrkesroller, dels ge praktiska erfarenheter från den skarpa miljön ute på LIA-företaget. Därutöver ges en koppling till de kunskaper på kurser som redan har genomförts. Kursen syftar till att introducera dig till ett yrkesmässigt sammanhang inom den framtida yrkesrollen och ge möjlighet att praktiskt arbeta med UX-design genom att ta fram wireframes, planera och utföra användbarhetstester, utveckla personas samt ta fram scenarios och storyboards.

LIA 2

Yh-poäng: 55

Den andra praktikperioden ska ge fördjupade kunskaper och färdigheter att kunna utföra kvalificerat UX-arbete inom ramen för självständigt arbete och uppdrag. LIA 2 bygger vidare på de skolförlagda kursmoment och de kunskaper som erhållts under LIA 1. Efter genomgången LIA 2 skalldu fått kunskaper för att kunna axla yrkesrollen som UX-designer utan inskolnings¬period. Du ska under kursen vidareutveckla din kompetens inom dessa huvudområden genom handledning från yrkesverksamma specialister. Detta innebär konkret att du ska kunna applicera utbildningens UX-metodik i de faktiska projekten, kunna ta fram målstyrning och effektkartläggning, kunna använda researchmetoder kring kundinsikter, hantera personas och kundresor, arbeta i enlighet med agil projektmetodik samt visa på förmågan att praktiskt gå från insikter till faktisk design.

Programmering för UX-produktion

Yh-poäng: 30

Kursen ska ge färdighet i tillämpning av användbarhet och tillgänglighet genom programmering i HTML, JavaScript, jQuery och AJAX. Dessa teknologier låter dig skapa dynamiska användargränssnitt för webbapplikationerna. Kursen innehåller grunderna i programmeringsspråket JavaScript och jQuery, ett JavaScript baserat bibliotek, är uppbyggt och kan användas för att bygga in dynamik i en webbplats.

Prototyper för UX-produktion

Yh-poäng: 30

Kursen ska ge färdighet i att skapa kommunikativa prototyper och wireframes för webb samt kunskap i att använda prototyper iterativt i användartester. Efter avslutad kurs skall du kunna förklara och diskutera prototypdesign inom ramen för människa-datorinteraktion, webboch multimediaprodukter och användningsaspekter. Du ska också praktiskt kunna tillämpa användarcentrerade designsmetoder inklusive olika typer av prototyputveckling.

UX-process 1 – Product Discovery

Yh-poäng: 25

Kursen ska ge kunskaper och färdigheter i analys, metod och kartläggning av användarens behov. Kursen omfattar metoder och praktiska övningar gällande insamling av användarkrav, kartläggning av målgrupper, innehållskartläggning samt mål- och effektanalys. Integrerat under kursen ska du även uppvisa förmåga i de praktiskt momenten som intervjuer, fältstudier, fokusgrupper och strukturering av information.

UX-process 2 – Användarcentrerad design

Yh-poäng: 30

Kursen ska ge de kunskaper och färdigheter i att analysera, designa och utvärdera grafiska användargränssnitt och design ur både ett utvecklar- och ett användarperspektiv, där användbarheten och användarens upplevelser sätts i fokus. Du ska också uppvisa självständig förmåga till planering och utveckling av intuitiva användarvänliga webbsidor och produktprototyper.

UX-process 3 – Utvärdering av användbarhet

Yh-poäng: 30

Kursen ska ge de kunskap om och färdighet i olika metoder för utvärdering av använd¬barhet. Till detta räknas metoder för expert¬inspektion, observationer, intervjuer, enkäter, s.k. ”Think aloud”- metod, kognitiv walk-through och kontrollerade användbarhetstester.

Efter avslutad kurs ska de du kunna:

• Planera utvärderingen, val av metod, prioriteringar, ansvarsfördelning, hantering av data samt hur man ska agera beroende på olika utfall och resultat

• Bedriva olika former av utvärderingsmetoder beroende på förutsättningar och situationer

• Känna till och förstå kvalitativa begränsningar i dels användbarhetstester generellt, dels för olika metoder samt hantering av mätfel.

UX-projekt

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge färdighet i att självständig planera och genomföra ett skarpt UX-projekt, som krävs för att bli godkänd. Du ska visa på en i förväg definierad och kommunicerad process, motivera hur arbetet delas upp och vilka delar som omfattas samt återrapportera och dokumentera. Kursen förutsätter även förmåga till att kunna samarbeta i grupp tillsammans med ett företag. Projektet pågår i 12 veckor, varvat med föreläsningar och övningar inom HTML, CMS och Digital bild.